Winput
/

 

 

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö 

 

Vi tar fram redskap för att starta upp, utveckla och följa upp ert kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöarbete. Vi tar ett helhetsgrepp om er verksamhet och fungerar vid behov som miljö- och/eller kvalitetssamordnare på löpande basis.

 

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Kvalitetssäkring & effektivt kvalitetsarbete
En del av en verksamhets kostnader kan härledas till bristande rutiner. Med ett ökat fokus på kvalitet och effektivare arbetssätt kan kundnöjdheten stiga samtidigt som kostnaderna sänks.


Vi hjälper er att identifiera vad ni är bra på samt det som behövs förbättras. Kvalitetsarbete innebär att veta vad som är viktigt för verksamheten och lägga fokus där.

Miljödiplomering & miljöledningssystem
Vi hjälper er att komma igång med miljöarbetet, ger er nycklar att komma vidare och ser till att det följs upp kontinuerligt.

En miljödiplomering underlättar om verksamheten vill gå vidare mot en miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller en EMAS registrering. Den bygger på samma grund men har lägre krav på dokumentstyrning, rutiner och avvikelsehantering. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
Vi hjälper er att starta upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger er de verktyg ni behöver för att upprätthålla arbetsmiljöarbetet.

Vårt arbete anpassas till er verksamhet och de regler som gäller inom er bransch.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är lagbundet via föreskriften AFS 2001:1 och gäller alla arbetsgivare.

Vi erbjuder

 • processkartläggning
 • åtgärdsplaner
 • internrevision
 • upprättande och uppdatering av kvalitetsledningssystem
 • kvalitetssamordning och ansvar för att löpande följa upp och förbättra kvalitetsarbetet


 • kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan
 • grundläggande miljöutbildning för era medarbetare
 • planering och genomförande av miljöförbättringar
 • upprättande och uppdatering av dokumentation inför miljödiplomeringsrevision
 • miljösamordning och ansvar för att löpande följa upp och förbättra miljöarbetet
 • utbildning
 • arbetsmiljöplan
 • arbetsmiljöutredning
 • rehabilitering
 • riskbedömning
 • samordning och ansvar för att löpande följa upp och förbättra arbetsmiljöarbetet